0

શુક્રવાર, 16 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER

➡date 16/1/15
➡Time 12/15 to 2/45
➡Ahmedabad L.D.collage....


1.folder and sub solder

2.ms paint na kudarati drashya

3.tamara nan na folder ma.indoor ane outdoor game na nam ni text file banavi game na name 
   lakho

4.tamara nam na folder ma text file banavi tamara sampark ni mahiti save karo

5.fafda jalebi no fakro gujrati ma type karo..ama drop cap..bold italik

6.out look ma tamru e mail id configur karo..

CCC PRACTICAL PAPER

➡date 12/1/15
➡LD Engineering college 
➡3.00 to 5.30 p.m 

1. number na folder ma name nu folder banavo (5 marks)

2. Name na folder ma data name nu folder banavo data name na folder ma office name nu folder 
    banavo ane date folder ni size janavo            (5 marks)

3. Paint ma rastrdhvaj banavi colour puro (7 marks)

4. Mail merg ma tamara janm divas nu aamantran aapato fakaro tyep kari 5 mitro ne mokalo

CCC PRACTICAL PAPER

➡date 12/1/15
➡12.00 to 2.30 p.m 

1. data source janavo.          

2. file ne tamara name na folder ma save karo.       (20 marks)

3. Animal name na folder ma text file banavi file ma 5 animal na name lakho (5 marks)


4. Outlook ma home loan na Rs.15000 na hapta nu remiander set karo       (8 marks)

CCC PRACTICAL PAPER

➡date 12/1/14
➡time 9/30 to 12

1. Folder sub folder

2. Paint mo trikon mo colour puri colour na name

3. Email ccc gtu be karvo temo taxes temaj picture fail atech karo

4. Fakaro word ma

5.Notepad animal name

CCC PRACTICAL PAPER


➡12/1/15
➡Vishwakarma govt eng. College
➡9:30-12:00

1.Roll no nu folder and name nu sub folder
   
2. name na folder ma office and personal folder..bei ma personal ane office ni text file

3. word ma nilofer no fakro

4.paint ma circle.square.ane trikon..fill color and crop use..

5. outlook ma eng.aptitude,general knowledge ni task ane cover points ne highlight.

શુક્રવાર, 9 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER

➡date 9/1/15 ..
➡Time 

1.folder n..subfolder..

2.notped nu shortcut..kri...nam na folder ma save

3.animal na folder ma....5 animl na naam lki...save kro

4.word ma ..gujrati saral ma....motto fkroo..hto...te type krva no..

5.paint ma..gol...choras...lambchors dori color puro..

6.outlook ma  bank nu 15000 na hafta nu....reminder set kro

CCC PRACTICAL PAPER


➡.Date 9/1/15
➡Amdavad

1.seat  name nu folder  Eni  andar name nu subfolder..

2. notpad  ma drive  na name..

3. paint  ma kudarati  dashiya. .

4. jalebi  and fafda amadavad  na  loko  khai  che and e kya  made  che thata  nilofar  vishe  no 
     fakaro. .

5. outlook  ma remaindere 

6. wallpaper  and screen  saver badalo  time  20 minutes

CCC PRACTICAL PAPER


➡.Date 9/1/15
➡Amdavad

1. seat  name nu folder  Eni  andar name nu subfolder..
2. notpad  ma drive  na name..

3. paint  ma kudarati  dashiya. .

4. jalebi  and fafda amadavad  na  loko  khai  che and e kya  made  che thata  nilofar  vishe  
    no  fakaro. .

5. outlook  ma remaindere 

6. wallpaper  and screen  saver badalo  time  20 minutes

CCC PRACTICAL PAPER


➡9/1/15
➡Amdavad

1 . seat number nu folder tema name nu subfolder

2.paint ma square, rectangle, circle draw kari colour puri tamara folder ma save karo

3.notepad no shortcut tamara folder ma creat karo tema 5 animal na name

4.notepad folder delete kari recyclebin mathi restore karo.... supervisor ne process batavo

5.shruti font no paragraph  ne tema dropcap, superscript ane subscript vala word hata

ગુરુવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER


➡date 8/1/15
➡Time 9:30 to 12
➡amdavad

1. Folder sub folder

2. Notepad ma office adress personal adress lakhoo

3. Paint ma shapes

4. Nilofar fakro

5 outlook ma compitative exam nu task banavo main words ma red highlight karo

6. Scree saver wallpaper change karo

CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 8/1/15
➡Time 3/30 to 5/30
➡gandhinagar

1.fold & sub fold


2.sub foldma personal&office fold personal ma texfile ma name,address,age..office foldma office 
   name,address,good..

3.paint ma vartul(red),choras(lilo),trikon(pilo)..choras na katka..

4.world nilofer fakaro tema wordrap,strike through...

5.desktop change&screen sever 2minute

6.outlook eng,gk,aptitude..


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 8/1/15
➡Time 3/30 to 5/30
➡amdavad

1. seat no folder tema name nu subfolder

2. name na folder ma list nu folder tema biju ek folder ane folder ni size sodhavani

3. paint ma rastra dhavaj

4. mailmerje ma birthday invitation Word ma gamete puchay badhu gujarati ma j lakhavu evi 
    auchanaj hoy che

5. animal nu folder tema 5 animal na name ane delete kari pachi restore karvani


6. 15000 no hapto 8 mas mate outlook ma bank loan no task

CCC PRACTICAL PAPER

બુધવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER


➡date 7/1/15
➡time 12/15 to 2/45
➡Amdavad
   
1. Seat no folder sub folder    

2. Notpadma gadhinagar vishe 5vakyo

3. Paint ma be trikon dori team rang colour puri colour naam lakhva

4. Word ma shakbhaji ma bhav vadhara no fakro jema drop cap,statisik karvu

5. Outlook ma mail lakhee  be file attache karvi

6. Wallpaper badalvu screen saver change karo

CCC PRACTICAL PAPER


➡date 7/1/15
➡time 12 to 2/30
➡gandhinagar

1. Foldar ma sab folafar

2. Notped ma drive na  name lakhi ketli khali  ane ketli bharel lakho

3.Kudarati drashy paint ma

4. Screen sevar ane wallpepar chanj 20 minit set karo

5. Word ma ahemdabad na fafadi jalebi varo fakaro

6. Outlook ma 5000 nu 10 tarikh Remainder set karo

CCC PRACTICAL PAPER

➡date 7/1/15
➡time 9/30 to 12
➡gandhinagar

1. Seat no folder sub folder    

2. Notpadma gadhinagar vishe 5vakyo

3. Paint ma be trikon dori team rang colour puri colour naam lakhva

4. Word ma shakbhaji ma bhav vadhara no fakro jema drop cap,statisik karvu

5. Outlook ma mail lakhee  be file attache karvi

6. Wallpaper badalvu screen saver change karo

શનિવાર, 3 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 3/1/2014  
➡Time 12.15 to 2.30

1 tamara folder ma sub folder banavo... Tamam file temaj save karavi

2- janm divas ni subheshsha pathavato part tamara mitr ne lakho( a parta mail marge jai 
    tamara 5 mitra ne lakho. 

3-15000 masik bank lone nu remainder muko

4- notpade 5animal na naam lakho

5- ak ward ni file delet  rescy ma thi  pasi save karavi

શુક્રવાર, 2 જાન્યુઆરી, 2015


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 2/1/2015
➡Time 9:30 to 12:00                                              

1,  tamara  nam na  folder  ma personal ane office  banne  folder  tema  personal  ma  tamaro 
     baiyodeta  ane office  ma  office  ma  office adress.        

 2, paint  ma  vartul , choras, ane  trikon dori  tema  lal,  lio,  pilo  colour  puri  tema  lal ma   

     tamaru  puru adress lakho    

3, word ma  fokro " nilofor " na  vavazoda  vishe  no                                    

4, scrensevar  badlo  teno time  2 minit  no  rakho  ane  back  gruound  change karo                                                             
5,  outlook  ma  g.k ,english , ane attyuted  ni  taiyari  karati  task  taiyar  kari  main  task ne 
     hilight  karo


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 2/1/2015
➡Time 12/15 to 2/30                                            

1 Folder sub folder banavo

2 gandhinagar vise 5 vakyo lakhi 4 vakaht copy pest karo note pad ma      

3, paint  ma 2 trikon doro ane tema colour puro  

4, word ma  fokro " nilofor " na  vavazoda  vishe  no                                    

5, scrensevar  badlo  teno time  2 minit  no  rakho  ane  back  gruound  change karo                                                             
6 outlook ni madad thi gtu.@gmail par mail moklo temaj aa mail gtu@yahooo par moklo sathe ek  
   word ni file photo attache karo


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 2/1/2015
➡Time 3 to 5/30                                            

1 Folder sub folder banavo

2,  5 animal na name lakhi text file banavi delete kari fari thi recycle bin mathi restore karo        

3, paint  ma  vartul , choras, ane  trikon dori  tema  lal,  lio,  pilo  colour  puri  tema  lal ma     
     tamaru  puru adress lakho
    
4, word ma  fokro " nilofor " na  vavazoda  vishe  no                                    

5, scrensevar  badlo  teno time  2 minit  no  rakho  ane  back  gruound  change karo                                                             
6,   outlook  ma  15000 rs nu 8 hapta ma reminder set karo

CCC PRACTICAL PAPER


➡DATE01/01/2015
➡Time 03 to 5:30

(1)seat no nu folder tema  nam nu folder

(2) kudarati drasya  paint

(3) out look ma 5000 ru nu reminder

(4)desktop & screen saver change karo

(5) notepad ma drives ketli chhe ane  teni properties lakh

(6) fafada -jalebi no fakro 12 line no hato gujrati fakro word ma

CCC PRACTICAL PAPER


➡DATE01/01/2015
➡Time 9/30 to 12

(1)seat no nu folder tema  nam nu folder

(2) Notpad ma personal folder office folder

(3) paint ma chorus trikon vartul colour puro choras ne crop karo

(4) desktop & screen saver change karo

(5) word ma fakro

(6) Outlook ma task banavo attitude test no

બુધવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2014


CCC PRACTICAL PAPER

31/12/2014
12.15 to 2.45

1 Tamara number nu folder banavi teni andar Tamara namnu sub folder banavo

2 Paint ma kudrati drashya doro

3 Tamara nam na folder ni andar indoor n outdoor games na folder banavi tamne gamti games   
    ni text file banavi banne folder ma save karo

4 Word ma Gujarati ma fakro type karo. Title bold karo n Dropcap karo

5 Outlook ma email id configuration kro

CCC PRACTICAL PAPER


➡Date:31-12-2014
➡Time: 3 to  5/30     

1-Seat no nu folder tema nam nu folder.

2- notpade ma gandhinagar vise 5 vakyo lakho

3-paint ma  2 trikon dori colour puri te coulur na name niche lakho


4- wallpaper ane screen saver change karo

5- word ma fakaro type karva no hato (dropcap, straik,bold,italik etc.)

6  outlook ma ek mail karo jema 1 word ni file ane 1 jpeg ni file attach karo

CCC PRACTICAL PAPER


➡date 31/12/2014
➡Time 9/ to 12 30

Q.1 Tamara seat no. nu folder banavi tema tamara name nu subfolder banavo.

Q.2 Notepad ma 5 animal na name lakho

Q.3 choras.lumbchorus.trikin dori colour puro

Q.4 Guj indic 2  ma "fakaro" type karo.

Q.5 Screen saver wallpaper Chang e karo

Q.6 Bank mathi rs. 15000 ni loan nu  Outlook  ma riminder set karo.8 hapta

મંગળવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2014


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date 30/12/14
➡Time  12/15 to 2/45

Q-1 Tamara number nu folder banavi tema Tamara namnu sub folder banavo
Q-2 Notepad nu shortcut Tamara folder ma banavo
Q-3 Paint ma golakar, Choras and Lambchoras dori alag colour puro
Q-4 paragraph type kari batavya pramane dropcap and script karo
Q-5 Tamara namna folder ma animal namnu folder banavi tema list namni text file banavi panch 
        animalna nam lakhi delete kari recyclin mathi restore karo
Q-6 ms outlook ma 15000/-Rs ni makan bank loan na 8 hapta nu reminder set karo

➡Date 30/12/14
➡Time 9/30 to 12

Q-1 Tamara number nu folder banavi tema Tamara namnu sub folder banavo
Q-2 Notepad ma 5 animal na name lakho
Q-3 Paint ma rastarabhwaj doro
Q-4 paragraph type kari batavya pramane dropcap and script karo
Q-5 Tamara namna folder ma animal namnu folder banavi tema list namni text file banavi panch  
        animalna nam lakhi delete kari recyclin mathi restore karo
 Q-6 ms outlook ma 15000/-Rs ni makan bank loan na 8 hapta nu reminder set karo

સોમવાર, 29 ડિસેમ્બર, 2014


CCC PRACTICAL PAPER

➡date 29/12/14  
➡Time 3.00 to 5.30

1   tamara seat no. nu folder banavi tema tamara nam nu sub folder banavo.
2   Tamara nam na folder ma office ane personal nu folder banavo..tema office na folder ma tamari office nu  
     adres ane personal na folder ma tamaru potanu adres notepad vali file ma banavo.
3  .screen sever ane wallaper badalo.
4   paint ma vartul,trikon,choras banavi colour puro. tema vartul ma tamaru nam ane sarnamu..ane  
     choras crop kari char bhag karo.
5  .gujrati ma fakaro type karo.
6  outlook ma task taiyar karo...

શનિવાર, 27 ડિસેમ્બર, 2014


CCC PRACTICAL PAPER

➡date 26/12/2014 
➡time-3.00 to 5:30

1.Tamaru sit number nu folder banavo tema nam nu sabfolder banavo

2.nam na folder ma data nam nu folder banavo tema office nam nu folder banavo data ni size   
   folder  ma lakho [text fail]

3.mail Marj 5 mitro ne janm divas ni Jan karato patra lakho datasors fail namana folder ma save  
   karo

4.rashtra dhvj dori tema rang puro

5.notepad ma 5 animal na nam lakho fail save karo

6.makan. banavva mate Benk lon 17000 no masik hapto outlook ma remainder set karo 
        

શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બર, 2014

CCC PRACTICAL PAPER


➡date 26/12/14
➡Time 9/30 to 12

1 folder sub folder
2 Notepad nu shortcut tamara folder ma banavo
3 Paintma chorus lambchoras vartul dori tema colour puro
4 pach animal na name lakhi tene list name ni file banavi tamara name na folder ma save  karo
5 word ma fakro
6 outlook ma 5000 rs nu reminder set karo

ગુરુવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2014


CCC PRACTICAL PAPER

➡Date : 24/12/2014
➡Time : 3:00 to 5:30

1    folder sub folder
2    gandhinagar vise panch vakyo lakhi text file save karo.
3    paint ma be trikon dori tema juda juda colour puri teni nichche colour na name lakho.
4    word ma fakro- bold italik, strektrough, drop cap, number no upayog
5    change wallpaper
6.  Outlook ma mail moklo jema ek word file ane ek photo file attech karo.

CCC PRACTICAL PAPER

➡date 24/12/2014
➡Time 9 to 12

1.  Folder sub folder
2. notepad ma computer ma ketli drive che teni proparty ni mahiti lakho
3. paint ma kudrati drashya
4. Gujratima fakaro
5. outlook ma 5000 rs na post ma hapta bharo cho tenu reminder set karo

Post a Comment

 
Top