0
તાર્કિક કસોટીની તૈયારી કરો online...!!!! તાર્કિક કસોટીની તૈયારી કરો online...!!!!

તલાટી , PSI, ASI, GPSC, TET, TAT, HTAT, Constable  ની પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ ની તૈયારી કરો  online...  અહીક્લિક  કરો  onl ine  ...

Read more »

0
જનરલ નોલેજ ની તૈયારી કરો online..!!! - ONLINE PREPARETION FOR GK જનરલ નોલેજ ની તૈયારી કરો online..!!! - ONLINE PREPARETION FOR GK

તલાટી , PSI, ASI, GPSC, TET, TAT, HTAT, Constable  ની પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ ની તૈયારી કરો  online...  અહીક્લિક  કરો  onl ine  તૈયાર...

Read more »

0
Prepare Online for IBPS and SBI Prepare Online for IBPS and SBI

1. एक   राशी   पर   3  वर्ष के लिये  10%  प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का   अंतर  15  रुपये  50  पैसे हैं...

Read more »

0
તલાટી ની એક્ઝામની તૈયારી માટે ના સામાન્યજ્ઞાનના પ્રશ્નો તલાટી ની એક્ઝામની તૈયારી માટે ના સામાન્યજ્ઞાનના પ્રશ્નો

  CLICK HERE ... FOR ONLINE PREPARATION.. ITS. . FREE .... !!!! 1)  કયો રાજા વીણા વગાડવા પ્રખ્યાત હતો  ? Ans 1 :  ચંદ્રગુ...

Read more »

0
કેવી રીતે કરશો તલાટી ની પરિક્ષાની સંપૂર્ણ તૈયારી ? કેવી રીતે કરશો તલાટી ની પરિક્ષાની સંપૂર્ણ તૈયારી ?

SYLLEBUS ગુજરાતી         અંગ્રેજી          ગણિત        તર્ક          જનરલ નોલેજ WHAT'S INCLUDED Test   (Check your self) V...

Read more »
 
 
Top